crack

crack là gì? Ý nghĩa của từ crack cơ. làm nứt, làm nứt thành khe

  • crack là gì ?

  • Ý nghĩa của từ crack là gì ?
  • crack là gì trong toán học ?
  • crack dịch
  • crack dictionary
  • crack là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ crack trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ crack trong toán học
  • crack tiếng việt là gì ?
  • What is crack in english ?