degeneracy operator

degeneracy operator là gì? Ý nghĩa của từ degeneracy operator toán tử suy biến

  • degeneracy operator là gì ?

  • Ý nghĩa của từ degeneracy operator là gì ?
  • degeneracy operator là gì trong toán học ?
  • degeneracy operator dịch
  • degeneracy operator dictionary
  • degeneracy operator là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ degeneracy operator trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ degeneracy operator trong toán học
  • degeneracy operator tiếng việt là gì ?
  • What is degeneracy operator in english ?