left exact functor

left exact functor là gì? Ý nghĩa của từ left exact functor đs.hàm tử khớp bên trái

  • left exact functor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ left exact functor là gì ?
  • left exact functor là gì trong toán học ?
  • left exact functor dịch
  • left exact functor dictionary
  • left exact functor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ left exact functor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ left exact functor trong toán học
  • left exact functor tiếng việt là gì ?
  • What is left exact functor in english ?