on-off

on-off là gì? Ý nghĩa của từ on-off mt.đóng mở

  • on-off là gì ?

  • Ý nghĩa của từ on-off là gì ?
  • on-off là gì trong toán học ?
  • on-off dịch
  • on-off dictionary
  • on-off là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ on-off trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ on-off trong toán học
  • on-off tiếng việt là gì ?
  • What is on-off in english ?