creative

creative là gì? Ý nghĩa của từ creative tạo ra, sáng tạo

  • creative là gì ?

  • Ý nghĩa của từ creative là gì ?
  • creative là gì trong toán học ?
  • creative dịch
  • creative dictionary
  • creative là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ creative trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ creative trong toán học
  • creative tiếng việt là gì ?
  • What is creative in english ?