create

create là gì? Ý nghĩa của từ create tạo ra, tạo thành, chế thành

  • create là gì ?

  • Ý nghĩa của từ create là gì ?
  • create là gì trong toán học ?
  • create dịch
  • create dictionary
  • create là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ create trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ create trong toán học
  • create tiếng việt là gì ?
  • What is create in english ?