right exact functor

right exact functor là gì? Ý nghĩa của từ right exact functor đs.hàm tử khớp bên phải

  • right exact functor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ right exact functor là gì ?
  • right exact functor là gì trong toán học ?
  • right exact functor dịch
  • right exact functor dictionary
  • right exact functor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ right exact functor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ right exact functor trong toán học
  • right exact functor tiếng việt là gì ?
  • What is right exact functor in english ?