triangular distrribution

triangular distrribution là gì? Ý nghĩa của từ triangular distrribution tk.phân phối tam giác

  • triangular distrribution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ triangular distrribution là gì ?
  • triangular distrribution là gì trong toán học ?
  • triangular distrribution dịch
  • triangular distrribution dictionary
  • triangular distrribution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ triangular distrribution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ triangular distrribution trong toán học
  • triangular distrribution tiếng việt là gì ?
  • What is triangular distrribution in english ?