additive noise

additive noise là gì? Ý nghĩa của từ additive noise nhiễu cộng

  • additive noise là gì ?

  • Ý nghĩa của từ additive noise là gì ?
  • additive noise là gì trong toán học ?
  • additive noise dịch
  • additive noise dictionary
  • additive noise là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ additive noise trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ additive noise trong toán học
  • additive noise tiếng việt là gì ?
  • What is additive noise in english ?