additive operation

additive operation là gì? Ý nghĩa của từ additive operation phép toán cộng tính

  • additive operation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ additive operation là gì ?
  • additive operation là gì trong toán học ?
  • additive operation dịch
  • additive operation dictionary
  • additive operation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ additive operation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ additive operation trong toán học
  • additive operation tiếng việt là gì ?
  • What is additive operation in english ?