effective elongation

effective elongation là gì? Ý nghĩa của từ effective elongation ly độ hữu hiệu; sự giãn hữu hiệu

  • effective elongation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ effective elongation là gì ?
  • effective elongation là gì trong toán học ?
  • effective elongation dịch
  • effective elongation dictionary
  • effective elongation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ effective elongation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ effective elongation trong toán học
  • effective elongation tiếng việt là gì ?
  • What is effective elongation in english ?