kinematical viscosity

kinematical viscosity là gì? Ý nghĩa của từ kinematical viscosity vl.độ nhớt động học

  • kinematical viscosity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ kinematical viscosity là gì ?
  • kinematical viscosity là gì trong toán học ?
  • kinematical viscosity dịch
  • kinematical viscosity dictionary
  • kinematical viscosity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ kinematical viscosity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ kinematical viscosity trong toán học
  • kinematical viscosity tiếng việt là gì ?
  • What is kinematical viscosity in english ?