logistic curve

logistic curve là gì? Ý nghĩa của từ logistic curve đường lôgitic (đồ thị của y=k(1+ea+bx)

  • logistic curve là gì ?

  • Ý nghĩa của từ logistic curve là gì ?
  • logistic curve là gì trong toán học ?
  • logistic curve dịch
  • logistic curve dictionary
  • logistic curve là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ logistic curve trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ logistic curve trong toán học
  • logistic curve tiếng việt là gì ?
  • What is logistic curve in english ?