suspension

suspension là gì? Ý nghĩa của từ suspension [cách, sự] treo

  • suspension là gì ?

  • Ý nghĩa của từ suspension là gì ?
  • suspension là gì trong toán học ?
  • suspension dịch
  • suspension dictionary
  • suspension là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ suspension trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ suspension trong toán học
  • suspension tiếng việt là gì ?
  • What is suspension in english ?