suspension functor

suspension functor là gì? Ý nghĩa của từ suspension functor hàm tử treo

  • suspension functor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ suspension functor là gì ?
  • suspension functor là gì trong toán học ?
  • suspension functor dịch
  • suspension functor dictionary
  • suspension functor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ suspension functor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ suspension functor trong toán học
  • suspension functor tiếng việt là gì ?
  • What is suspension functor in english ?