addend

addend là gì? Ý nghĩa của từ addend số hạng (của tổng)

  • addend là gì ?

  • Ý nghĩa của từ addend là gì ?
  • addend là gì trong toán học ?
  • addend dịch
  • addend dictionary
  • addend là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ addend trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ addend trong toán học
  • addend tiếng việt là gì ?
  • What is addend in english ?