addend register

addend register là gì? Ý nghĩa của từ addend register thanh ghi số hạng thứ nhất

  • addend register là gì ?

  • Ý nghĩa của từ addend register là gì ?
  • addend register là gì trong toán học ?
  • addend register dịch
  • addend register dictionary
  • addend register là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ addend register trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ addend register trong toán học
  • addend register tiếng việt là gì ?
  • What is addend register in english ?