fundamental metric tension

fundamental metric tension là gì? Ý nghĩa của từ fundamental metric tension tenxơ mêtric cơ bản

  • fundamental metric tension là gì ?

  • Ý nghĩa của từ fundamental metric tension là gì ?
  • fundamental metric tension là gì trong toán học ?
  • fundamental metric tension dịch
  • fundamental metric tension dictionary
  • fundamental metric tension là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ fundamental metric tension trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ fundamental metric tension trong toán học
  • fundamental metric tension tiếng việt là gì ?
  • What is fundamental metric tension in english ?