disturbeb harmonic process

disturbeb harmonic process là gì? Ý nghĩa của từ disturbeb harmonic process tk.quá trình điều hòa bị nhiễu loạn

  • disturbeb harmonic process là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disturbeb harmonic process là gì ?
  • disturbeb harmonic process là gì trong toán học ?
  • disturbeb harmonic process dịch
  • disturbeb harmonic process dictionary
  • disturbeb harmonic process là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disturbeb harmonic process trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disturbeb harmonic process trong toán học
  • disturbeb harmonic process tiếng việt là gì ?
  • What is disturbeb harmonic process in english ?