fundamental

fundamental là gì? Ý nghĩa của từ fundamental cơ bản

  • fundamental là gì ?

  • Ý nghĩa của từ fundamental là gì ?
  • fundamental là gì trong toán học ?
  • fundamental dịch
  • fundamental dictionary
  • fundamental là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ fundamental trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ fundamental trong toán học
  • fundamental tiếng việt là gì ?
  • What is fundamental in english ?