gyroscope

gyroscope là gì? Ý nghĩa của từ gyroscope con quay

  • gyroscope là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gyroscope là gì ?
  • gyroscope là gì trong toán học ?
  • gyroscope dịch
  • gyroscope dictionary
  • gyroscope là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gyroscope trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gyroscope trong toán học
  • gyroscope tiếng việt là gì ?
  • What is gyroscope in english ?