Galilean transformation

Galilean transformation là gì? Ý nghĩa của từ Galilean transformation phép biến đổi Galilê

  • Galilean transformation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ Galilean transformation là gì ?
  • Galilean transformation là gì trong toán học ?
  • Galilean transformation dịch
  • Galilean transformation dictionary
  • Galilean transformation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ Galilean transformation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ Galilean transformation trong toán học
  • Galilean transformation tiếng việt là gì ?
  • What is Galilean transformation in english ?