gage

gage là gì? Ý nghĩa của từ gage tỷ xích, thước tỷ lệ; cữ, calip; dụng cụ đo (kích thước)

  • gage là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gage là gì ?
  • gage là gì trong toán học ?
  • gage dịch
  • gage dictionary
  • gage là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gage trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gage trong toán học
  • gage tiếng việt là gì ?
  • What is gage in english ?