gamble

gamble là gì? Ý nghĩa của từ gamble trch.(cờ) bạc

  • gamble là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gamble là gì ?
  • gamble là gì trong toán học ?
  • gamble dịch
  • gamble dictionary
  • gamble là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gamble trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gamble trong toán học
  • gamble tiếng việt là gì ?
  • What is gamble in english ?