disturb

disturb là gì? Ý nghĩa của từ disturb làm nhiễu loạn

  • disturb là gì ?

  • Ý nghĩa của từ disturb là gì ?
  • disturb là gì trong toán học ?
  • disturb dịch
  • disturb dictionary
  • disturb là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ disturb trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ disturb trong toán học
  • disturb tiếng việt là gì ?
  • What is disturb in english ?