divergent process

divergent process là gì? Ý nghĩa của từ divergent process quá trình phân kỳ

  • divergent process là gì ?

  • Ý nghĩa của từ divergent process là gì ?
  • divergent process là gì trong toán học ?
  • divergent process dịch
  • divergent process dictionary
  • divergent process là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ divergent process trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ divergent process trong toán học
  • divergent process tiếng việt là gì ?
  • What is divergent process in english ?